ทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์

ในวันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2566 ณ ห้อง 1941 อาคารสิริวิชญากร คณะครุศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิคือ อาจารย์ ดร.สุกัญญา สมพร้อม จากสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 

ความคิดเห็น