โครงการห้องสมุด : ห้องสมุดสีเขียว
บรรยายหัวข้อ “เส้นทางสู่ห้องสมุดสีเขียว”
พิธีเปิดโครงการโดย : รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและเทคโนโลยีสารสนเทศ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิราณี จุโฑปะมา
👩‍💻บรรยายโดย : อาจารย์ ดร.กุลธิดา ธรรมรัตน์ และ อาจารย์ ดร.ธีรารัตน์ จีระมะกร

ความคิดเห็น