29 พ.ค. 2556 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มรภ.อยุธยา ณ ศูนย์เรียนรู้ปะคำตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ความคิดเห็น