การประชุมทางวิชาการบริหารการศึกษาและการอุดมศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2566
โดยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นเจ้าภาพหลัก
The 3rd National and International Conference in Educational Administration And Higher Education 2023 (3rd# ICEAHE 2023)

หัวข้อ: “Transforming Education for Changes and Innovations in Post-Covid Era”

วันที่ 27 พฤษภาคม 2566  ณ การประชุมออนไลน์

09.15 – 10.15 น. การบรรยายพิเศษ เรื่อง “School Leadership in the Post-Covid Era: Lessons Learned from the US.”
โดย
Assoc.Prof. Dr. David E. DeMatthews
President of the University Council for Educational Administration
(UCEA), USA
10.15 – 11.30 น. * การบรรยายพิเศษ เรื่อง “ทิศทางใหม่ของการบริหารอุดมศึกษาไทยในยุคของความเปลี่ยนแปลง” (บรรยายเป็นภาษาไทย)
โดย
ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์
อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

 

ความคิดเห็น