โครงการ Show & Share สมรรถนะนักศึกษาครู ประจําปีการศึกษา 2565 และตรวจบุคลิกภาพ เครื่องแต่งกายนักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของ นักศึกษาชั้นปีที่ 4
วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566
ณ ห้องประชุมช่อราชพฤกษ์ ชั้น 6 อาคารอเนกคุณาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น