นำเสนอโครงการยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2566 ระยะปลายน้ำ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1. โครงการพัฒนาสมรรถะภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร สำหรับอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา

2. โครงการหลักสูตรระยะสั้น วิชา ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

ความคิดเห็น