วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 เข้าร่วมครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การศักยภาพการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลผ่านระบบ BRU LMS สําหรับอาจารย์ผู้สอน” จัดโดย สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จะจัดโครงการอบรม เชิงปฏิบัติการ “การเพิ่มศักยภาพการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลผ่านระบบ BRU LMS สําหรับอาจารย์ ผู้สอน” ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 17212 อาคารนวัตปัญญา  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

คำสั่ง :คำสั่ง-1326-2566

เอกสารประกอบการอบรม : 1. อบรมการพัฒนาบทเรียน   2. bit.ly/brutemp

ความคิดเห็น