นำเสนอหลักสูตรระยะสั้น สาขาวิชาคณิตศาสตร์  ปีงบประมาณ 2565
วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 น ณ ห้องประชุมสิริวิชญากร 3 สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เข้านำเสนอหลักสูตรต่อคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์

ความคิดเห็น