วันที่ 22-23 พฤษภาคม 2566 คณาจารย์สาขาวิชาศิลปศึกษา มรภ.บุรีรัมย์ ประกอบด้วย ผศ.ดร.อโศก ไทยจันทรารักษ์  ผศ.ทรงเกียรติ สมญาติอาจารย์ประภาส ไชยเขตร อาจารย์ภู่กัน เจ๊กไธสง และนักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษา ชั้นปีที่ 3 เป็นวิทยากรปฏิบัติการโครงการ “หอนอนน่าอยู่ พื้นที่น่ามอง” ให้กับสถานพินิจและคุมครองเด็กบุรีรัมย์ โดยเป็นกิจกรรมวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังเรือนนอนและสอนให้น้องๆ ให้วาดภาพขนาดใหญ่ด้วย

ความคิดเห็น