วันที่ 20-21 พฤษภาคม 2566 เข้าร่วมโครงการปรับความรู้พื้นฐานความเป็นครูคณิตศาสตร์ที่ 21 ด้านความรู้ ณ ลานชั้น 4 อาคาร 19 คณะครุศาสตร์ ซึ่งจัดให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เพื่อทบทวนความรู้ในระดับมัธยมศึกษาและเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนในระดับอุดมศึกษา โดยการจัดกิจกรรมมีการแบ่งออกเป็น 4 ฐาน จัดโดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เน้นรูปแบบพี่สอนน้อง 

ความคิดเห็น