✅โครงการผลักดันการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศสร้างความเป็นเลิศสู่สากล
✅การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
📌ในวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566
อาคารนวัตปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น