โครงการผลักดันการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศสร้างความเป็นเลิศสู่สากล
การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ในวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566
อาคารนวัตปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น