โครงการประสานความร่วมมือแหล่งฝึกเพื่อการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 ห้องประชุมชั้น 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดโครงการ #พัฒนาการจัดการเรียนการสอนร่วมกับเครือข่ายการสอนกับแหล่งฝึก ในวันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้น 2 อาคาร 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ในการจัดโครงการครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ
โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
⏩เพื่อสร้างความร่วมมือในการผลิตบัณฑิตพยาบาลศาสตร์ให้มีคุณภาพตรงตามผู้ใช้บัณฑิต
⏩เพื่อให้อาจารย์พี่เลี้ยงแหล่งฝึกมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลของแต่ละรายวิชา
⏩เพื่อประเมินผลการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2565
⏩เพื่อร่วมกันวางแผนการจัดการเรียนการสอนของปีการศึกษา 2566
🙏 #คณะพยาบาลศาสตร์_มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขอขอบคุณเครือข่ายแหล่งฝึกที่ให้ความความอนุเคราะห์ และให้ความร่วมมือในการจัดโครงการครั้งนี้ อาทิ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ โรงพยาบาลสตึก โรงพยาบาลละหานทราย โรงพยาบาลนางรอง โรงพยาบาลประโคนชัย โรงพยาบาลบ้านด่าน โรงพยาบาลห้วยราช และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองบุรีรัมย์

ไฟล์แนบ

โครงการประสานความร่วมมือแหล่งฝึกเพื่อการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ
โครงการประสานความร่วมมือแหล่งฝึกเพื่อการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ
โครงการประสานความร่วมมือแหล่งฝึกเพื่อการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ
โครงการประสานความร่วมมือแหล่งฝึกเพื่อการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ
jpg โครงการประสานความร่วมมือแหล่งฝึกเพื่อการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ1

ขนาดไฟล์ 151 KB | จำนวนดาวน์โหลด 34 ครั้ง

jpg 3

ขนาดไฟล์ 40 KB | จำนวนดาวน์โหลด 30 ครั้ง

jpg โครงการประสานความร่วมมือแหล่งฝึกเพื่อการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ

ขนาดไฟล์ 48 KB | จำนวนดาวน์โหลด 29 ครั้ง

jpg 5

ขนาดไฟล์ 55 KB | จำนวนดาวน์โหลด 31 ครั้ง

ความคิดเห็น