โครงการปฐมนิเทศและสัมมนานักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566

คณะครุศาสตร์ ได้จัดโครงการปฐมนิเทศและสัมมนานักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ในระหว่างวันที่ 1-2 พฤษภาคม 2566 ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เพื่อเป็นการทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติตนในสถานศึกษาของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ซึ่งจะช่วยให้การฝึกมีประสิทธิภาพมากขึ้นและเป็นไปตามเกณฑ์ที่คุรุสภากำหนด สำหรับในช่วงบ่าย นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูมีการตรวจเครื่องแต่งกายและรับมอบหมายงานจากทางสาขาวิชา โดยสาขาวิชาคณิตศาสตร์จัดขึ้นที่อาคาร 19 ชั้น 4 

https://mathed.bru.ac.th/2023/05/02/%25e0%25b9%2582%25e0%25b8%2584%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%2587%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%259b%25e0%25b8%2590%25e0%25b8%25a1%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%25b4%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%2597%25e0%25b8%25a8%25e0%25b9%2581%25e0%25b8%25a5%25e0%25b8%25b0%25e0%25b8%25aa%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%25a1%25e0%25b8%25a1/

ความคิดเห็น