โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาหลักสูตรประจำคณะวิทยาการจัดการ
ระหว่างวันที่ 3 – 5 พฤษภาคม 2566
ณ ห้องประชุมโรงแรมโนโวเทง ระยอง ริมแพ รีสอร์ท จังหวัดระยอง

ความคิดเห็น