เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2566 ข้าพเจ้าได้พัฒนาตนเองในการเข้าร่วมอบรมการจัดทำลายมือชื่อดิจิทัลตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เป็นประสบการณ์ที่ดี เป็นเรื่องที่ทำได้ค่อนข้างยาก และพยายามเรียนรู้ ถือว่าเป็นการเปิดประสบการณ์ความรู้ใหม่ พัฒนาตนเองไม่มีที่สิ้นสุด

ความคิดเห็น