รายงาน02รอบที่1ปี2566 (1 ตุลาคม 2565-31 มีนาคม 2566)

ผลการปฏิบัติราชการในรอบการประเมินครั้งที่ 1/2566 พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) ประกอบด้วย

 1. ด้านการสอน
 2. ด้านการวิจัย
 3. ด้านบริการวิชาการ
 4. ด้านการพัฒนาตนเอง
 5. ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 6. ด้านการมีส่วนร่วมเป็นผู้รับผิดชอบโครงการหรือกิจกรรม
 7. ด้านสนับสนุนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย

ด้านการสอน (ภาระงานสอน รวม 2 วิชา รวม 15 คาบ/สัปดาห์

 • ความเป็นพลเมืองดีกับการป้องกันการทุจริต
 • หลักกฎหมายปกครอง

อาจารย์ที่ปรึกษา ชั้นปีที่ 2 หมู่ที่ 3 จำนวน 45 คน รุ่น 64 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

 • สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ชั้นปีที่ 2 หมู่ที่ 3 จำนวน 45 คน

รายงานผลการประเมิน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (4.19) จำนวน 10 หมู่เรียน 375 คน

 

 

แผนบริการการสอนรายวิชาหลักกฎหมายปกครองและ รายงานผลการสอนรายวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง

 • มคอ.3 หลักกฎหมายปกครอง
 • มคอ.5 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง

บทความวิชาการเผยแพร่ในชั้นเรียนผ่านเว็บไซต์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

https://pa.bru.ac.th/?s=กฎหมายพื้นฐาน

https://pa.bru.ac.th/2021/12/23/basic-laws/

การบริการวิชาการ

การมีส่วนร่วมดำเนินโครงการ

การสนับสนุนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย

การพัฒนาตนเอง

 • จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 1
 • การจัดการความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานภาครับและภาคส่วนอื่นของสังคม

หัวข้อเกี่ยวข้อง

ความคิดเห็น