ร่วมโครงการวันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริม เผยแพร่ และร่วมอนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทย ส่งเสริมให้มีความ ร่วมมือกันระหว่างองค์กรภายในสถาบัน สนับสนุนกิจกรรมด้านการแสดงศิลปวัฒนธรรม ในสถาบันการศึกษา

ในวันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2566 เวลา 11.00 น.

ณ บริเวณลานพระพุทธสัพพัญญูสุคโต และอาคาร บ้านเรือนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น