ในวันที่ 23 ธันวาคม 2564 เข้าร่วมประชุมการชี้แจงการประเมินแฟ้มสะสมผลงานของผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีรอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (portfolio) ประจำปีการศึกษา 2565

ความคิดเห็น