วันที่ 3 เมษายน 2566 โครงการอบรม “การบริหารจัดการ ความเป็นเลิศตามหลักธรรมาภิบาลขั้นพื้ฐานคุณธรรมและความโปร่งใส ในวันที่ 3 เมษายน 2566 เวลา 08.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น 3 อาคารเแลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ วิทยากรให้ความรู้เข้าใจง่ายมาก ตั้งใจเรียนอย่างจริงจัง

 

ความคิดเห็น