วันที่ 27-28 มีนาคม 2566 ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้โปรแกรม GeoGebra จัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับมัธยม” ในโครงการพัฒนาความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ กิจกรรมอบรมพัฒนาความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์สำหรับครู ณ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 

ความคิดเห็น