วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566 รับหน้าที่เป็นพิธีกรโครงการ Show & Share สมรรถนะนักศึกษาครู ประจำปีการศึกษา 2565 และตรวจบุคลิกภาพ เครื่องแต่งกายนักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะครุศาสตร์ ณ ห้องประชุมช่อราชพฤกษ์ ชั้น 6 อาคารอเนกคุณาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ซึ่งในงานมีการจัดนิทรรศการจากนักศึกษาทั้ง 12 สาขาวิชาของคณะครุศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจากท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เป็นประธานในพิธีและเดินเยี่ยมชมนิทรรศการทั้ง 12 สาขา อีกทั้งมีการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “สมรรถนะนักศึกษาครูก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4” และช่วงบ่ายเป็นการตรวจบุคลิกภาพและเครื่องแต่งกายของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

ความคิดเห็น