เป็นวิทยากรอบรมเรื่องการยกระดับมาตรฐานกระบวนการผลิตอาหารเพื่อสุขภาพจากข้าวและผลพลอยได้จากข้าวหอมมะลิดินภูเขาไฟบุรีรัมย์ อำเภอห้วยราช จ.บุรีรัมย์ ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566 ในวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566

ความคิดเห็น