#สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและแปรรูป ขอขอบคุณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย มวกเหล็ก ที่อนุเคราะห์สถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้กับนักศึกษาได้เรียนรู้ประสบการณ์จริง การผลิตนม การตรวจสอบคุณภาพนม และในทุกๆภาคส่วนที่ให้ความรู้กับนักศึกษา

ความคิดเห็น