ผู้วิจัย

Namfon Krutkaew, Phenphitcha Phengtam, Watcharaphon Kaewpan, Wanitchakorn Kongkaew, Jansuda Boontree

บทคัดย่อ

The purposes of this study were to 1) analyze the needs on the English Facebook fan page to promote products of Khao Mao Community members, 2) develop the English Facebook fan page to promote Khao Mao Community products, and 3) evaluate the satisfaction toward the English Facebook fan page of Khao Mao Community members and visitors. The target group for the need and development of the English Facebook fan page was 20 Khao Mao Community members. They were selected by using a purposive sampling technique. Furthermore, the target group for evaluating satisfaction with the English Facebook fan page was 87 members and visitors who work and visit at Khao Mao community. They were selected by using the convenience sampling technique. The research instruments were semi-structured interviews, a translation form, a Facebook fan page evaluation form, and a satisfaction questionnaire. The quantitative data were analyzed by using percentages, mean, and standard deviations, while the qualitative data were analyzed by using content analysis. The results revealed that: 1. The level of needs on the English Facebook fan page for promoting the products of the Khao Mao community members was found at a high level. 2. The characteristic of English Facebook fan page development included text, images, and videos to promote Buriram sustainable products in Khao Mao community. 3. The satisfaction of Khao Mao community members and visitors toward the English Facebook fan page to promote the community’s products were found at a high level.

หน่วยงานการอ้างอิง

The 6th National and International Research Conference 2023: NIRC VI 2023, 15 February 2023, Buriram Rajabhat University

ไฟล์แนบ

pdf PROCEEDINGS OF NIRC VI 2023INTER_Khaomao

ขนาดไฟล์ 3 MB | จำนวนดาวน์โหลด 87 ครั้ง

ความคิดเห็น