โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอนในการจัดการเรียนรู้แบบ Active learning” วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมพุทธรักษา (ชั้น 3) อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (อาคาร 15) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น