นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาบุคลิกภาพและการใช้ภาษาเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม
ก่อนการฝึกประสบการวิชาชีพ
ณ อาคาร 22 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
วันที่ 9 มีนาคม 2566

 

ความคิดเห็น