อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอนในการจัดการเรียนรู้แบบ Active learning

วันที่ 17 มีนาคม 2566 ณ ตึก 15 ชั้น 3

 

ความคิดเห็น