การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 “ศาสตร์พระราชาสู่นวัตกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนในยุคนิวนอร์มัล: โอกาศและความท้าทาย วันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (BRICC 2023)

ความคิดเห็น