เข้าร่วมอบรม การพัฒนารับบการเรียนการสอนออนไลน์ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ หงส์พันธ์ ชั้น 2 อาคารนวัตปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในวันที่ 10 มีนาคม 2566

ความคิดเห็น