เข้าร่วม งานประชุมวิชาการนานาชาติสุขศาสตร์ ครั้งที่ 2 The 2nd International Conference on TU Health Science (2nd# ICUHS 2023): “The Next Wave of Health Sciences and Innovation”
วันที่ 16 – 17 มีนาคม 2566 จัดโดย กลุ่มศูนย์สุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การประชุมออนไลน์ ควบคู่ Onsite

 

ความคิดเห็น