วันที่ 14-15 มีนาคม 2566 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ได้จัดโครงการส่งเสริมความเป็นครูคณิตศาสตร์ศตวรรษที่ 21 แนวทาง STEAME DUCATION สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ชั้นปีที่ 4 เพื่อถ่ายทอดและให้ความรู้กิจกรรม STEAM ที่มีการบูรณาการทั้ง 5 ศาสตร์วิชาให้แก่นักศึกษานำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนในการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในชั้นปีที่ 5 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 14-15 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมสิริวิชญากร 1 ชั้น 2 อาคารสิริวิชญากร (อาคาร19) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น