16 ธันวาคม2565 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จัดทำโครงการจุลชีววิทยาเเละสุขอนามัยเพื่อชุมชน ณ โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม ตำบลบ้านบัว อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ความคิดเห็น