โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และการรายงานผลการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ภายใต้ชื่องาน HRM Internship Exhibition’ 2023  การจัดโครงการในครั้งนี้มีสาขาวิชาฯ เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพได้รายงานผลหลังออกฝึกประสบการณ์ และเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง

ความคิดเห็น