เป็นประธานกรรมการประเมินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 8 มีนาคม 2566

ความคิดเห็น