อาจารย์ชนินาถ ทิพย์อักษร อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ร่วมงาน การเซ็นบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่าง บริษัท ดูโฮม จำกัด เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และเป็นการให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์จริงด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ในหน่วยงานภาคเอกชน

ความคิดเห็น