วันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
เข้าร่วมประชุมเครือข่ายโครงการครูคืนถิ่น เพื่อรับฟังการรายงานความก้าวหน้าและทำความเข้าใจร่วมกันในการจัดกิจกรรมในวันที่ ๒๕ – ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้รับมอบหมายเป็นเจ้าภาพโครงการ Summer Camp สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๕ ในครั้งนี้

ความคิดเห็น