สัมมนาเครือข่ายวารสารสำหรับบรรณาธิการ ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้นิพนธ์บทความ จัดโดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ณ ห้องภูผาม่าน โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล จ.ขอนแก่น

ความคิดเห็น