วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 เป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่องการตกแต่งภาพถ่ายและการสร้างสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ชุมชน  แก่ ผู้เข้าร่วมโครงการ อว.สร้างงานระยะที่ 1  “โครงการ อว. สร้างงาน” สำหรับประชาชนที่ว่างงาน อันเนื่องจากสถานการณ์โควิด -19  ภายใต้หลักสูตร​ ” MS02​ ตลาดออนไลน์สำหรับแม่ค้ามือใหม่ขายผลิตภัณฑ์ชุมชน ” คณะวิทยาการจัดการ

ความคิดเห็น