ขอบคุณสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.ราชภัฏบุรีรัมย์ ให้โอกาสบรรยายเทคนิคการใช้เครื่องมือในการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน

ความคิดเห็น