วันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
เข้าร่วมกิจกรรม
“เวทีเสวนาครูนวัตกรสังคมและการถอดบทเรียน”
ภายใต้โครงการสร้างอัตลักษณ์บัณฑิตวิศวกรสังคม
เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ Soft skill สู่การเป็น
นักนวัตกร คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน คณะครุศาสตร์

ความคิดเห็น