วันที่ 11 มิถุนายน 2566 เข้าร่วมกิจกรรม Math Camp BRU 2023 ซึ่งเป็นค่ายคณิตศาสตร์ที่จัดโดยนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ชั้นปีที่ 3 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1-2 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดค่ายจริง โดยแบ่งออกเป็นสองหมู่เรียนคือ

  • หมู่ 1 ณ หอประชุมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
  • หมู่ 2 ณ ห้องประชุมสิริวิชญากร 1 อาคาร 19 คณะครุศาสตร์

ความคิดเห็น