วันที่ 15 ตุลาคม 2565 เข้าร่วมอบรมหลักสูตรยกตู้ยา และห้องครัวเป็นห้องทดลองแสนสนุก วิทยากรโดย อาจารย์ฤทัย จงสฤษดิ์ ผอ.ฝ่ายอาวุโส ฝ่ายวิชาการ หลักสูตร และสื่อการเรียนรู้ สวทช. และวิทยากรหลักอาวุโสโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย

ความคิดเห็น