สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจร่วมกับสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เข้าศึกษาดูงาน ณ สถาบันภาษา พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 1-2 พฤษภาคม 2566

ความคิดเห็น