ร่วมเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา ในวันที่ 6 มีนาคม 2566 ณ ลานองค์พระพุทธสัพพัญญูสุคโต

ความคิดเห็น