ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมฟังเทศน์ นั่งสมาธิ และเวียนเทียน

วันมาฆบูชา ในวันจันทร์ที่ 6 มีนาคม 2566 เวลา 18.00 น.

บริเวณลานที่ประดิษฐานพระพุทธสัพพัญญูสุคโต มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น