โครงการสานสัมพันธ์พี่น้องบัญชี (Byenior Senior) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
ในวันพฤหัสบดีที่ ๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖
ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น