วันที่ 24 กันยายน 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ในฐานะหน่วยปฏิบัติการของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กระทรวง อว.) ในการพัฒนาจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน (อว.ส่วนหน้า) จังหวัดสุรินทร์ ติดตามการดำเนินงานและถอดบทเรียน โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมบนฐานรากโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T For BCG) โดย ศ. (พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (รมว.อว.)ซึ่งมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทกร เมฆขลา คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมชาติ ดีอุดม ประธานคณะทำงาน ติดตามการดำเนินงานและถอดบทเรียน โครงการ U2T For BCG (ภาคอีสานตอนล่าง) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ขวัญนภา วงศ์ไพศาลสิริกุล คณะทำงานติดตามการดำเนินงานและถอดบทเรียน โครงการ U2T For BCG (ภาคอีสานตอนล่าง) อาจารย์กิติสา วงศ์คำ เลขานุการคณะทำงานติดตามการดำเนินงานและถอดบทเรียน โครงการ U2T For BCG (ภาคอีสานตอนล่าง) อาจารย์ ดร. ศรัณย์ ศิลาเณร คณะทำงานติดตามการดำเนินงานและถอดบทเรียน โครงการ U2T For BCG (ภาคอีสานตอนล่าง) อาจารย์ ดร. นิรมาลย์ งามเหมาะ คณะทำงานติดตามการดำเนินงานและถอดบทเรียน โครงการ U2T For BCG (ภาคอีสานตอนล่าง) และทีม อว.ส่วนหน้า จังหวัดสุรินทร์ นำโดยอาจารย์ดวงตา โนวาเชค ติดตามการดำเนินงานและถอดบทเรียนโครงการ U2T พร้อมทั้งให้คำปรึกษา วิเคราะห์ข้อมูล ข้อเสนอแนะแนวทางในการดำเนินโครงการ พื้นที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ในอำเภอเมืองสุรินทร์ จำนวน 7 ตำบล ได้แก่ ต.ราม ต.สำโรง ต.สลักได ต.แสลงพันธ์ ต.กาเกาะ ต.ในเมือง และ ต.คอโค

 

ความคิดเห็น