25 เมษายน 2563  อบรมการให้การปรึกษาวัยรุ่นผ่านระบบ Training Online ในหัวข้อ การให้การปรึกษาวัยรุ่น กรณีเพศ (ท้องวัยรุ่น) จัดโดยกรมสุขภาพจิต สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ 

ความคิดเห็น