เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2566 ได้เข้าร่วม โครงการสัมมนานักศึกษาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา  ภาคการศึกษาที่ 1 / 2566 ณ หอประชุมวิชาอัตศาสตร์และในระดับสาขา ในสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา  ณ ห้องประชุมช่อกล้วยไม้ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น